JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GAREŠNICA

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Javna vatrogasna postrojba Garešnica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15).

Javna vatrogasna postrojba Garešnica kao tijelo sa javnim ovlastima omogućava pristup informacijama na sljedeće načine :

– neposrednim uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže informaciju,

– dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju

– podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Javnoj vatrogasnoj postrojbi Garešnica

– putem službenih telefona Javne vatrogasne postrojbe Garešnica

– putem elektronske pošte Javne vatrogasne postrojbe Garešnica

 

Osnovni podaci o Javnoj vatrogasnoj postrojbi Garešnica

Javna vatrogasna postrojba Garešnica je pravna osoba s javnim ovlastima, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o vatrogastvu i to: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.

Javnu vatrogasnu postrojbu osnovali su Grad Garešnica,  Općina Hercegovac i Općina Velika Trnovitica.

Javna vatrogasna postrojba Garešnica djeluje na području Grada Garešnice, Općine Hercegovac i Općine Velika Trnovitica. Po zapovijedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika može djelovati i na ostalim dijelovima Bjelovarsko-bilogorske županije. Po zapovjedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika, Javna vatrogasna postrojba Garešnica dužna je sudjelovati u intervencijama na cijelom području Republike Hrvatske.

Javna vatrogasna postrojba Garešnica, nalazi se na adresi: Matije Gupca 136, Garešnica.

 

Organizacijsko uređenje Vatrogasne postrojbe

Javna vatrogasna postrojba ima sljedeće opće akte koje donosi Upravno vijeće:

– Statut uz suglasnost osnivača

– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Garešnica

– Godišnji plan i program rada i razvoja vatrogasne postrojbe

– Financijski plan i financijska izvješća vatrogasne postrojbe

Svi gore navedeni akti čuvaju se u arhivi JVP – a.

Javnu Vatrogasnu postrojbu vodi zapovjednik Tomislav Kunješić dipl.ing.sig. Zamjenik zapovjednika je Tihomir Kranjec oec.

Javna vatrogasna postrojba broji ukupno 20 vatrogasaca koji su raspoređeni u 4  smjene.

Javna vatrogasna postrojba obavlja servis i prodaju vatrogasnih aparata,  prijevoz pitke vode te druge usloge koje druge gradske službe ne mogu obaviti svojom opremom, tehnikom i ljudstvom.

Javna vatrogasna postrojba vodi evidencije:

– O zaposlenicima

– O obavljenim intervencijama

 

Posebne napomene 

Svi opći akti i evidencije koje donosi, odnosno vodi Javna vatrogasna postrojba Garešnica čuvaju se po Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivske građe. Prema tom roku izdaju se i traženi podaci.

 

Osoba nadležana za odlučivanje o zahtjevima za pristup informacijama:

Zapovjednik JVP Garešnica

Tomislav Kunješić, dipl.ing.sig.

Tel: 043/ 445 560

Mob: 091/ 40 40 404

 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

malo_navalno_jvp_garesnica_608 kemijsko_jvp_garesnica_592 kemijsko_jvp_garesnica_593-crop vjezba_skola_garesnica06_4534
VATROGASCI
DSC00758 mala
CENTAR 112
112-sos manji
Arhiva